Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2020. Trong đó, giao Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo để Sở Công Thương xem xét, tổng hợp theo quy định.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Công Thương Bắc Kạn trước ngày 20/8/2020 theo địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp, hoặc ý kiến trực tiếp lên website tại địa chỉ: https://www.congthuongbackan.gov.vn/

Chi tiết Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại đây.

                                                                                    Sở Công Thương thông báo

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn