Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết Công Thương, Sở … Tiếp tục đọc

Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trên cơ sở Kế hoạch số 60/KH-SCT ngày 28/11/2016 về thực hiện CCHC … Tiếp tục đọc

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Công Thương

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/5/2017 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với … Tiếp tục đọc

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định về quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013. Sở … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương Bắc Kạn

          Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, ngày 06/3/2013 Sở Công Thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Trên cơ sở đề xuất của … Tiếp tục đọc

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của công ty TNHHMTV cấp thoát nước Bắc Kạn

 Căn cứ quy định tại Điều 14, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai rà soát TTHC năm 2012

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản QPPL điều chỉnh về thủ tục hành chính (TTHC) theo theo … Tiếp tục đọc

Trang 3 / 41234