Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của công ty TNHHMTV cấp thoát nước Bắc Kạn

 Căn cứ quy định tại Điều 14, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai rà soát TTHC năm 2012

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản QPPL điều chỉnh về thủ tục hành chính (TTHC) theo theo … Tiếp tục đọc

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 10 tháng đầu năm 2011 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương đã tiến hành thống kê các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, bao gồm 44 TTHC, trong đó lĩnh vực Công nghiệp 20 … Tiếp tục đọc

Trang 3 / 3123