Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh … Tiếp tục đọc

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết … Tiếp tục đọc

Quyết định điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định … Tiếp tục đọc

CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2, MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 2 I CẤP TỈNH 74 35 6   Đạt tỷ lệ 65,49% 30,97% 3,54% Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT Tên thủ tục hành chính Hình thức đăng ký I CẤP TỈNH Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

STT Tên tài liệu Mã số Đơn vị thực hiện Lần ban hành 0 Sổ tay chất lượng STCL Lần 4 Năm 2019 Quy trình chung   Quy trình kiểm soát tài liệu QT-SCT-01 Quy trình chung toàn cơ quan … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-SCT về công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết … Tiếp tục đọc

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Ngày 216/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Chi … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234