Đẩy mạnh hoạt động khuyến công thông qua công tác thông tin tuyên truyền

Hoạt động khuyến công được thực hiện theo hệ thống văn bản quy định của Trung ương và địa phương. Chính sách khuyến công có vai trò hỗ trợ nguồn lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển sản xuất. Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách đó, công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò định hướng nhân dân, góp phần điều chỉnh tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền chính sách khuyến công tỉnh Bắc Kạn được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện thường xuyên nhưng hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, các cấp chính quyền và nhiều cơ sở CNNT ở các địa phương chưa thật sự hiểu rõ nội dung của chính sách khuyến công nên việc phối hợp thực hiện công tác khuyến công còn chậm, chưa năng động, chưa tạo được sự đồng thuận để phát huy vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công đối với phát triển CNNT.

Nhận thức được hạn chế đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Kạn đã xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT trên địa bàn tỉnh, đồng thời là cầu nối giữa cơ sở CNNT với các cơ quan quản lý nhà nước về khuyến công, giữa cơ sở CNNT với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Trung tâm đã xác định các nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, đó là: Tuyên truyền về tình hình sản xuất công nghiệp địa phương, hoạt động khuyến công; phổ biến các cơ chế, chính sách mới liên quan đến CNNT; giới thiệu, nhân rộng các mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý; quảng bá thương hiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Trên cơ sở đó, thời gian qua Trung tâm đã tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức:

Thứ nhất, luôn cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Bắc Kạn  những thông tin hoạt động mới nhất của Trung tâm về các hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, tuyên truyền chủ trương chính sách về những chương trình hỗ trợ phát triển CNNT của tỉnh cũng như Trung ương.

Thứ hai, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Công Thương phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở CNNT, tuyên truyền về chính sách khuyến công và hướng dẫn các cơ sở CNNT đăng ký đề án khuyến công. Do phần lớn các cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh đều hoạt động ở quy mô vừa và  nhỏ nên thời gian qua chưa chú trọng tới việc đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, các cơ sở CNNT còn thiếu thông tin về chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình đầu tư cho đơn vị mình. Vì vậy, công tác tuyên truyền giúp các cấp chính quyền, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hiểu rõ hơn về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc phát triển CNNT, những đối tượng, ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công, những nội dung hoạt động khuyến công, từ đó các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động tiếp cận với nguồn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó huy động các nguồn lực trong toàn xã hội tham gia vào đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Thứ ba, Trung tâm xây dựng kế hoạch, cử cán bộ trực tiếp thực hiện công tác khảo sát tình hình hoạt động sản xuất của các cơ sở CNNT và hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách khuyến công tới các cơ sở CNNT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ tư, Trung tâm triển khai phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Kạn hàng năm xây dựng các chuyên mục tuyên truyền hoạt động Công Thương phát trên sóng Đài Truyền hình Bắc Kạn. Các chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, chính sách quy định của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quản lý về hoạt động Công Thương; khuyến khích phát triển CNNT; giới thiệu về tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu; các cơ sở sản xuất đầu tư mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; giới thiệu và quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm CNNT tiêu biểu, các hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định: Bước đầu đã tạo được nhận thức và đồng thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nhiều đề án khuyến công được triển khai đã phát huy tác dụng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hoá thông qua công tác hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, hỗ trợ đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm… Đây là dấu hiệu đáng mừng đánh dấu sự thành công của công tác khuyến công thông qua công tác thông tin tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm thúc đẩy và triển khai hiệu quả hoạt động khuyến công của tỉnh./.

Hồng Ngân – TTKC&XTTM

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn