Công tác phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020