Công tác Khuyến công 6 tháng đầu năm 2014

Năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được Bộ Công Thương giao kinh phí khuyến công quốc gia là 839,2 triệu đồng để thực hiện 06 đề án; tuy nhiên trong quá trình thực hiện có 02 đề án không thực hiện được do các đơn vị thụ hưởng không có vốn để đầu tư. Còn kinh phí khuyến công địa phương được UBND tỉnh giao là 580 triệu đồng để thực hiện 11 đề án, Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:Tổ chức tuyên truyền hoạt động khuyến công trên sóng truyền hình và Báo Bắc Kạn;Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2014 và thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu;Triển khai thực hiện 10 Đề ánHỗ trợ kinh phí cho các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và kinh doanh được 459 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm đã tiến hành khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ kinh phí khuyến công của cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2015. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và  hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014- 2015 để tham mưu cho Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.Xây dựng và tham mưu cho Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND  ngày 19/5/2014 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn.

Trong công tác Tư vấn: Trung tâm đã tư vấn Giám sát thi công, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh cho một số địa phương, doanh nghiệpvới tổng doanh thu đạt được trong 6 tháng đầu năm là 211,817 triệu đồng. Cụ thể một số công trình sau: Công trình lắp đặt thiết bị trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hoá tỉnh Bắc Kạn tại Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể;Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Lắp đặt điện chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Bắc Kạn; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Chống quá tải khu vực Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Đường dây 35kV và trạm biến áp cấp điện cho vườn ươm Cao Kỳ;Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến lâm sản tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

                                                            TT Khuyến công và Tư vấn PTCN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn