CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Sở Công Thương thực hiện công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng của đơn vị.

Kết quả: Trong 9 tháng đầu năm 2020 không có phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về TTHC của Sở Công Thương