Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Quy hoạch), để lập đề án Quy hoạch Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn Liên danh nhà thầu Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công thương – Viện Năng lượng tổ chức điều tra, khảo sát, thiết kế, lấy ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và ý kiến đóng góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miến Bắc. Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề án quy hoạch theo các ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, và hoàn thiện hồ sơ Đề án quy hoạch theo quy định trước khi trình Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt.

Đến nay Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt cụ thể: Hợp phần I – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1772/QĐ-BCT ngày 18/5/2017; Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Nay Sở Công Thương Công bố Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 để các tổ chức và cá nhân biết.

Chi tiết quy hoạch xem: Quyết định số 1772/QĐ-BCT tại đây.

Quyết định số 2128/QĐ-UBND tại đây.

Ma Kiên Thảo- Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn