Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương

  1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
TT Lĩnh vực/Thủ tục Đơn vị tham mưu thực hiện Mức độ Người xử lý, Điện thoại Nội dung chi tiết TTHC
Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu  
1 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
2 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng  
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
6 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
7 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 3 Lô Đình Doãn
0976 210677
Tại đây
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 4 Lô Đình Doãn
0976 210677
Tại đây
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 4 Lô Đình Doãn
0976 210677
Tại đây
 
Lĩnh vực hóa chất  
12 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng KT AT và MT 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
Lĩnh vực Điện  
19 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Phòng QL Năng lượng 2 Ngọc Văn Thái
0912 249 290
Tại đây
20 Cấp lại thẻ an toàn điện Phòng QL Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái
0912 249 290
Tại đây
21 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Phòng QL Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái
0912 249 290
Tại đây
22 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Phòng QL Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái
0912 249 290
Tại đây
23 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Phòng QL Năng lượng 4 Ngọc Văn Thái
0912 249 290
Tại đây
24 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
25 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
26 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
27 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng QL Năng lượng 2 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
28 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
29 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
30 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
31 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
32 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng QL Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo
0984 249 576
Tại đây
33 Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện. Phòng QL Năng lượng 2 Trịnh Hữu Chung0982 107 405Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh đối với dự án do UBND tỉnh phê duyệt và tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương đối với dự án khác Tại đây
34 Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện. Phòng QL Năng lượng 2 Tại đây
Lĩnh vực Công nghiệp nặng  
35 Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất Phòng QL công nghiệp 2 Hoàng Tiến Mân0984 724 555Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh đối với dự án do UBND tỉnh phê duyệt và tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương đối với dự án khác Tại đây
36 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất Phòng QL công nghiệp 2 Tại đây
Lĩnh vực Thương mại quốc tế  
37 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
38 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
39 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
40 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
41 Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
Lĩnh vực Dầu khí  
42 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
43 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
44 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại  
45 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng QL thương mại 4 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
46 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng QL thương mại 4 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
47 Thông báo hoạt động khuyến mại Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
48 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
49 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
50 Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ Phòng QL thương mại 2 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
51 Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm Phòng QL thương mại 2 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
 
 Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
52 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
53 Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
54 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
55 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
56 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
57 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  
58 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
59 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
60 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
61 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
62 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
63 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
64 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
65 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
66 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
67 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
68 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
69 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
70 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
71 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
72 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
73 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
74 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
Lĩnh vực an toàn thực phẩm  
75 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng KT AT và MT 3 Hoàng Thị Thu Trà
0985 921 472
Tại đây
76 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng KT AT và MT 3 Hoàng Thị Thu Trà
0985 921 472
Tại đây
77 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Phòng KT AT và MT 3 Hoàng Thị Thu Trà
0985 921 472
Tại đây
Lĩnh vực Khoa học công nghệ  
78 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Phòng QL công nghiệp 2 Lô Đình Doãn
0976 210677
Tại đây
Lĩnh vực Giám định thương mại  
79 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
80 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
81 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Phòng QL
công nghiệp
3 Phạm Thị Dịu
0984 319 333
Tại đây
Lĩnh vực Quản lý chợ  
82 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 Phòng QL thương mại 2 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
83 Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 Phòng QL thương mại 2 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

84 Thông báo sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

85  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 2 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
86 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
87 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
88 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
89 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
90 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
91 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân
0984 724 555
Tại đây
 Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
92 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
93 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
94 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
95 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng AT – NL 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
96 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
97 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
98 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng AT – NL 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
100 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
102 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
103 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG  
104 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
105 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
106 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
107 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
108 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
109 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
110 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
111 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
112 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh
0968 651 555
Tại đây
113 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 3 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
114 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây
115 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng AT – NL 4 Nông Đình Thép
0973 886 262
Tại đây

Mọi yêu cầu cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị liên hệ: Bà Nông Thị Thảo – Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương  ĐT: 0962.779966; email: thaont.ct@backan.gov.vn.

  1. Thủ tục hành chính cấp huyện
A Lĩnh vực Quản lý chợ Nội dung chi tiết TTHC
1 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3. Tại đây
2 Phê duyệt nội quy chợ  hạng 2, hạng 3 Tại đây
B Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng  
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
C Lĩnh vực Khoa học công nghệ  
6 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Tại đây
D Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  
7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
10 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
11 Cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
13 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tại đây
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tại đây
15 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tại đây

Lĩnh vực Khí doanh khí

16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

19 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện, thành phố. Tại đây

   (Nông Thị Thảo) Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn