Quyết định số 1757/QĐ-BCT ngày 02/7/2020 của Bộ Công Thương V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện NQ số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của CP ban hành chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

Chi tiết xem tại đây

Đăng tải tại QPPL

Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình thẩm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ công Tương;

Chi tiết xem tại đây

Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại QPPL
Trang 1 / 4312345...102030...Trang cuối »