Trả lời ý kiến, kiến nghị của các Hợp tác xã trước Hội nghị đối thoại kinh tế tập thể

Theo đó, Sở Công Thương trả lời các ý kiến, kiến nghị của các HTX tại mục V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại tại Công văn số 68/CV-LMHTX ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Liên minh Hợp tác … Tiếp tục đọc

Thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

Thực hiện Văn bản số4073/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212