Trả lời ý kiến, kiến nghị của hợp tác xã theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1413/UBND-TH ngày 20/3/2020 về việc thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Công văn số 365/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123