Trả lời ý kiến, kiến nghị của hợp tác xã theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1413/UBND-TH ngày 20/3/2020 về việc thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Công văn số 365/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và … Tiếp tục đọc

Trả lời ý kiến, kiến nghị của các Hợp tác xã trước Hội nghị đối thoại kinh tế tập thể

Theo đó, Sở Công Thương trả lời các ý kiến, kiến nghị của các HTX tại mục V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại tại Công văn số 68/CV-LMHTX ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Liên minh Hợp tác … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123