Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

Sở Công Thương Bắc Kạn Địa chỉ: Số 34, Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209.3870.120 Fax:  0209.3872.110 Chức năng Sở Công Thương Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 572/QD-UBND do … Tiếp tục đọc