Chương trình đưa hàng việt về miền núi, vùng cao tỉnh Bắc Kạn năm 2017