Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

Sở công thương Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 34, Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3870.120

Fax:  0209.3872.110

  • Chức năng

Sở Công Thương Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 572/QD-UB do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ngày 28/3/2008. Sở Công Thương Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công Thương trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh, xuất khảu, nhập khẩu, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ; cụ thể:

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thị trường

1.1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án, chương trình phát triển công nghiệp, thương mại cụ thể của tỉnh và tổ chức việc thực hiện các đề án, chương trình đó.

1.3. Xét duyệt hoặc tham gia các chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

1.4. Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Bộ Công Thương(trừ các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

1.5. Tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

 1.6. Tiến hành tổ chức việc khảo sát và nghiên cứu thị trường trong và ngoài phạm vi tỉnh, thị trường nước ngoài, để phục vụ cho công tác phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh.

1.7. Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu và mức dự trữ lưu thông của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng thuộc diện chính sách đối với đồng bào miền núi, dân tộc, kim ngạch xuất nhập khẩu…

 1.8. Trên cơ sở cân đối cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các Sở quản lý ngành chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng thuộc diện chính sách để đảm bảo nhu cầu của thị trường trong phạm vi tỉnh; góp phần bình ổn giá cả trên thị trường; thực hiện các chính sách thương mại ưu đãi đối với vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người theo quy định của pháp luật.

1.9. Cung cấp thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan nhà nước có liên quan.

2. Về công tác phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật về công nghiệp và thương mại:

 2.1. Trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp và thương mại.

2.2. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bổ sung các quy định có liên quan đến hoạt động công nghiệp, thương mại.

2.4. Phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật công nghiệp, thương mại đối với thương nhân trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2.5. Cấp giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và sự phân công của Chính phủ.

2.6. Thẩm định, xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thương mại; cấp, sửa đổi, bổ xung giấy phép hoạt động điện lực, vật liệu nổ theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2.8. Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh.

2.9. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2.10. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX thương mại, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a. Xem xét và giải quyết việc thương nhân tổ chức khuyến mại dưới hình thức vé số dự thưởng.

b. Thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại cho các thương nhân sản xuất, kinh doanh trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh.

c. Duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh của thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại.

d. Giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại và xử lý các vi phạm pháp luật về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ, triểm lãm thương mại trên địa bàn tỉnh.

e. Tổ chức và quản lý các loại hình hoạt động xúc tiến thương mại.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ thương mại đã phân cấp hoặc uỷ quyền cho UBND tỉnh.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về thương mại do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

3.1. Chỉ đạo cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc sở theo quy định của pháp luật.

 3.2. Chỉ đạo cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc sở phối hợp với các lực lượng có chức năng khác trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, buôn bán hàng giả, đầu cơ lũng đoạn thị trường, kinh doanh trái phép, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn tỉnh.

3.3. Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.4. Tổng hợp tình hình về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh.

3.5. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.

4.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thương mại do Sở TM được UBND tỉnh giao thực hiện quyền chủ sở hữu.a. Trình UBND tỉnh QĐ thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, bán khoán, cho thuê, cổ phần hoá doanh nghiệp.

b. Trình UBND tỉnh QĐ việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

c. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp.

đ. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra việc thực hiện phương án tiền lương, tiền thưởng cho doanh nghiệp.

e. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

g. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo số liệu thống kê và tình hình hoạt động thương mại theo quy định của Tổng cục thống kê và Bộ thương mại.

4.2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước có hoạt động thương mại thuộc tỉnh do các sở quản lý chuyên ngành khác quản lý.

a. Sở thương mại phối hợp với Sở quản lý ngành trình UBND tỉnh QĐ việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

b. Phối hợp với Sở quản lý ngành giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

c. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo số liệu thống kê và tình hình hoạt động thương maị theo quy định của Bộ thương mại.

5. Về công tác đào tạo

5.1. Căn cứ vào nhu cầu và xu hướng phát triển thương mại, du lịch của tỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ thương mại cho tỉnh.

5.2. Tổ chức việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc sở quản lý và các doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thương mại đối với cơ quan quản lý về thương mại ấp Huyện, thị xã thuộc tỉnh.

7. Yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên môn khác của UBND tỉnh cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động thương mại các tổ chức và cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

8. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định của Tổng cục thống kê và Bộ Công Thương.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn