Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Để đảm bảo thống nhất triển khai trên địa bàn tỉnh, ngày 29 tháng 5 năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 182/HD-UBND Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, mục tiêu chung của Nghị quyết số 08 là khuyến khích người dân tham gia liên doanh, liên kết, hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng được các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Bắc Kạn; Duy trì và phát triển các loài cây, con, sản phẩm có thế mạnh của địa phương và có giá trị kinh tế cao; Hình thành các khu sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch; Chuyển giao các quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương tạo ra các sản phẩm có chất lượng được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng.

Một số chính sách được quy định cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm; Chính sách đất đai…

Riêng đối với chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm được quy định như sau:

1. Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ: Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã chế biến, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm (rau, củ, quả, cây dược liệu, chăn nuôi) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hợp đồng bao tiêu sản phẩm tiêu sản phẩm từ 02 tỷ đồng trở lên trong thời gian 03 năm trở lên. Mức hỗ trợ lãi suất là 6%/năm của món vay tối đa bằng 70% tổng kinh phí ký kết tiêu thụ sản phẩm nhưng không quá 02 tỷ đồng/01 đơn vị trong thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 01 năm, hỗ trợ 01 lần/01 đơn vị.

2. Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm: Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bàytại thành phố Bắc Kạn và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn, mức hỗ trợ tối đa bằng 50% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/điểm.

3. Hàng năm, căn cứ vào kết quả sản xuất, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành lập kế hoạch tổ chức việc đánh giá, xếp loại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chi tiết nội dung hỗ trợ và trình tự thủ tục hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm tại Điều 6 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND và mục 4. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của Hướng dẫn số 182/HD-UBND. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu tham khảo thông tin tại đây, tại đây.

          Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn