Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn