Bộ máy tổ chức của Sở Công Thương

1. Cơ Quan Văn Phòng Sở Bao Gồm:

Giám đốc  Ông: Hoàng Hà Bắc
Phó Giám đốc Ông: Trần Văn Cường; Ông: Đinh Lâm Sáng
Văn phòng Ông: Mai Văn Hùng (Chánh văn phòng);                       Bà: Nông Thị Thảo (Phó Chánh văn phòng)
Phòng Quản lý Thương mại Ông: Nguyễn Hữu Đạt (Trưởng phòng);                            Bà: Phạm Thị Dịu (Phó Trưởng phòng)
Thanh tra Sở Ông: Ngôn Biên Cương (Chánh Thanh tra)
Phòng Quản lý Công nghiệp Ông: Nguyễn Văn Dũng (Trưởng phòng);                           Ông: Lô Đình Doãn (Phó phòng)
Phòng An toàn – Năng lượng Ông: Ngọc Văn Thái (Trưởng phòng)                             Ông: Ma Kiên Thảo (Phó Trưởng phòng)                             Ông: Nông Đình Thép (Phó Trưởng phòng)

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Công Thương:

d9803f9f2ff8cda694e9

Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo sở:

a) Giám đốc Sở   

 ảnh thẻ. đ.c Hoàng Hà Bắc         Lãnh đạo, điều hành chung toàn bộ công việc của          Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND         tỉnh và Bộ Công Thương về mọi mặt hoạt động; cụ         thể  là:

  1. Những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương theo phân công của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
  2. Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; quy hoạch, kế hoạch; tài chính; xây dựng cơ bản; thanh tra; thông tin thương mại; thi đua khen thưởng.

b) Ông Trần Văn Cường – Phó Giám đốc Sở

ĐT: 02093.872.777. Email: cuongtv.ct@backan.gov.vn- Thường trực khi Giám đốc sở đi công tác vắng; Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, bao gồm lĩnh vực cơ  khí, luyện kim, điện năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp;

- Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, thẩm định các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; Quản lý công tác khuyến công và công tác điện năng. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.

c) Ông Đinh Lâm Sáng – Phó Giám đốc Sở

 Sang

ĐT: 02093.871.316. Email: sangdl.ct@backan.gov.vn     – Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm các lĩnh vực lưu thông hàng hoá trên địa bàn, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế;

- Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch phát triển quản lý chợ, công tác phục vụ các mặt hàng chính sách, cấp phép kinh doanh có điều kiện và Hội chợ. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.

 

Nguyen van dung copy
Ông: Mai Văn Hùng                 Chánh Văn phòng                  ĐT: 0209.3872.102  Email:hungmv.ct@backan.gov.vn Bà Nông Thị Thảo                      Phó Chánh Văn phòng                ĐT: 0209.3872.120 Email:thaont.ct@backan.gov.vn Ông Nguyễn Văn Dũng        Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp                               ĐT: 0209. 3810.723 Email: dungnv.ct@backan.gov.vn

Danh sách lãnh đạo phòng/ban

 ảnh thẻ. Doãn Ông Nông Đình Thép Phó TP Kỹ thuật an toàn - Môi trường
Ông Lô Đình Doãn                 Phó TP Quản lý Công nghiệp ĐT: 0209.3810.723       Email: doanld.ct@backan.gov.vn Ông Ngọc Văn Thái                    Trưởng phòng An toàn – Năng lượng                                      ĐT: 0209.3875.388 Email:thainv.ct.ct@Backan.gov.Vn Ông: Nông Đình Thép               Phó TP An toàn – Năng lượng        ĐT: 0209.3870.433                 Email: thepnd.ct@backan.gov.vn

 4x6 ảnh thẻ. Ma Kiên Thảo ảnh thẻ - Copy
Ông Ma Kiên Thảo                    Phó Trưởng phòng An toàn – Năng lượng                                     ĐT: 0209.3870.433 Email:thaomk.ct@Backan.gov.Vn Ông Nguyễn Hữu Đạt                  Trưởng phòng Quản lý thương mại                                       ĐT: 0209. 3872.104 Email:datnh.ct@Backan.gov.Vn Bà Phạm Thị Dịu                Phó TP Quản lý thương mại  ĐT: 0209.3870.433                Email: diupt.ct@backan.gov.vn

 

 

 

Ông: Ngôn Biên Cương

Chánh Thanh tra sở

ĐT: 0209.3872.105

Email: cuongnb.ct@backan.gov.vn

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

2.1. Giám đốc: Ông: Ôn Nhật Mai Sơn

 1 ĐT: 02093.812.292.Email: sononm.ct@backan.gov.vn

2.2. Phó Giám đốc:  Ông: Quách Mạnh Thắng

 DSC_1307      ĐT: 0209.3810.291Email: thangqm.ct@backan.gov.vn

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn