Bộ Công Thương ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3963⁄QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012.

Trên cơ sở Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015, hiện đại hóa thủ tục hành chính được xác định là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính là:

– Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với ngành công thương. Nâng cao chất lượng Hệ thống thông tin điện tử trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Bộ Công Thương.

– Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực quan trọng và có liên quan, tác động nhiều tới tổ chức, cá nhân.

– Phấn đấu xây dựng nền hành chính của Bộ Công Thương là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách, phát triển và hiện đại hóa.

Trong Kế hoạch này, mục tiêu được đặt ra đến cuối năm 2012 như sau:

– 100% các đơn vị trong Bộ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chính do đơn vị mình phụ trách.

– 30% các thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3 trở lên.

– 100% các đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính do đơn vị mình phụ trách.

– Cung cấp thông tin trực tuyến về cải cách hành chính một cách đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định pháp luật phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đặt ra những nội dung công tác như sau:

– Hoàn thiện môi trường tổ chức và pháp lý.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

– Phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính của đơn vị mình.

Toàn văn Quyết định số 3963/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012, xin mời xem tại đây.

 Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin BCT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn