Bộ Công Thương ban hành Quyết định chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm