Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này thay thế các Quyết định: số 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn