Ban hành Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo quy định tại Luật Giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông báo số 639/TB-BCĐĐHG ngày 10/11/2016 của Ban chỉ đạo điều hành giá thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016, việc xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để đảm bảo phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi được ban hành phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá trong quá trình thực hiện. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND xem tại đây.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn