Ban hành quy định cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năng chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm,… trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp không những được ngăn chặn, đẩy lùi mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Bên cạnh đó, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội 1.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 233/QĐ-SCT Quy định cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Sở Công Thương Bắc Kạn, theo đó những biểu hiện nêu trong quy định được Lãnh đạo các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai phổ biến đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm được để có biện pháp phòng tránh.

Toàn văn Quyết định số 233/QĐ-SCT Quy định cụ thể tại đây.

                                                                               Ngọc Thái – Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn