Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018