Các giải pháp chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo của Ngành Công Thương Bắc Kạn

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2018 Mục tiêu – Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 955.344 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 6% so với thực hiện năm 2017; – Phấn đấu … Tiếp tục đọc

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2022, định hướng đến năm 2025

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 … Tiếp tục đọc

Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Ngày 05 tháng 3 năm 2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số  29/2018/NĐ-CP  quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác … Tiếp tục đọc

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26 – NQ/TW  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, ngành Công Thương Bắc … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345