Chi đoàn sở Công Thương phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

Ngày 15 tháng 3 hàng năm được chọn làm Ngày Quyền của người tiêu dùng Thế giới, ngày này do tổ chức Người Tiêu dùng Quốc tế (gọi tắt là CI) – một tổ chức quốc tế của người tiêu … Tiếp tục đọc

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT … Tiếp tục đọc

Xây dựng Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, ngày 17 tháng 01 năm 2018 … Tiếp tục đọc

Công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần … Tiếp tục đọc

Thông tư hướng dẫn một số điều về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 08 tháng 01 năm 2018 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212