Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018

Ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – … Tiếp tục đọc

Quyết định số 53/QĐ- BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương

Ngày 08/01/2018 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 53/QĐ- BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghi quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải … Tiếp tục đọc

Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2018.

Ngày 01/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2018. Nghị quyết số 01/NQ-CP đính kèm … Tiếp tục đọc