Vai trò của địa phương, doanh nghiệp và những thời cơ, thách thức của tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình Hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ có diện tích tự nhiên 485.996 ha chiếm 1,47% diện tích cả nước; dân số toàn tỉnh là 311.000 người, Bắc Kạn có 8 … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tiến độ triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 RON92

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 24/85 cửa hàng xăng dầu triển khai thực hiện kinh doanh xăng sinh học E5. Trong đó, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn và Chi nhánh … Tiếp tục đọc

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

Mục tiêu của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là khuyến khích người dân tham gia liên doanh, liên kết, hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, việc quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống mạng lưới chợ cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc: – Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: – Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và cải thiện đời … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (Tiếp theo kỳ trước)

Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức: – Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 11 năm 2017

Tháng 11/2017, hoạt động công nghiệp thương mại của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2017 ước đạt trên 85,7 … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212