Bộ Công an quy định tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các cơ quan, tổ chức

 

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT).

Theo đó, để công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cần có các tiêu chí:

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

3. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Mốc tính thời gian để thực hiện đánh giá đối với cơ quan, doanh nghiệp trong việc đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” là từ ngày 30 tháng 11 năm trước đến 30 tháng 11 năm sau.

Việc xét duyệt tổ chức, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” được thực hiện mỗi năm một lần và chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn.

Bộ Công an là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt danh hiệu “An toàn về ANTT” cho các cơ quan, doanh nghiệp trung ương thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị thuộc Bộ theo sự phân công, phân cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Theo vuphapche BCT

Các tin mới hơn