Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của  Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 2406/QĐ-TTg, ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch số 07/KH-TU ngày 20/01/2011 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012, với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát huy sức mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, chính quyền các tổ chức triển khai có hiệu quả trong cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng tham gia tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm trong và ngoài đơn vị, địa phương nơi cư trú.

2. Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban phối kết hợp tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của  Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của đơn vị và địa phương nơi cư trú.

3. Tích cực chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất về các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm ma tuý, tội phạm xâm hại trẻ em và các loại tội phạm khác để ngăn chặn và sử lý kịp thời.

4. Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:

1. Quán triệt tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bô, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của  Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kế hoạch số 07/KHT-TU ngày 20/01/2011 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban thường xuyên chủ động, tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng trong đơn vị tích cực tham gia và đấu tranh phòng chống tội phạm và các loại hình tội phạm nguy hiểm khác chống phá nhà nước, góp phần vào việc giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

3. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về phòng chống tội phạm. Đồng thời nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng tham gia vào các hoạt động hoặc tiếp tay với các tổ chức phản động, các phần tử là tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Tích cực tham gia xây dựng phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” giữ vững an ninh trật tự trong đơn vị, gia đình, địa phương nơi cư trú. Góp phần vào công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới của cách mạng hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Văn phòng sở để tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh kịp thời.

Sở Công Thương

Các tin mới hơn