Chương trình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị năm 2012.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức viên chức, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; ngày 14 tháng 3 năm 2012 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Chương trình triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 trong toàn cơ quan, đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh Bắc Kạn.

Toàn văn Chương trình triển khai và các nội dung văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng xem tại đây

Các tin mới hơn